Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2013 PDF Tisk Email
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2013 činí 500,-za každou osobu

Kdo je poplatníkem?

a)

fyzická osoba

 

1.

2.


3.

 

4.

která má v obci trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

 

 

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

 

Osvobození od poplatku:

-

-

-

 

-

 

-

 

-

-

 

každé dítě narozené v rodině v pořadí jako čtvrté a další nezletilé dítě;

občané převyšující věk 80 let;

poplatníci, kteří se po dobu celého kalendářního roku zdržují mimo území ČR (nutno doložit čestným prohlášením)

vlastníci zahrádkářské chaty do 25 m2 zastavěné plochy a dále vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, kteří mají trvalý pobyt v Českém Meziříčí;

poplatníci umístění v ústavech sociální péče pro tělesně nebo mentálně postižené nebo v dětských domovech po celou dobu jejich pobytu v ústavu;

poplatníci umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných po celou dobu jejich pobytu v léčebně;

poplatníci s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny, pokud se na území obce prokazatelně nezdržují.

 

 

 

Splatnost poplatku:

-

-

 

 

-

poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2013

poplatek   je možné hradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin nebo převodem na číslo účtu 1240062379/0800. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné Vašeho domu

vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce kalendářního roku

 

Celá Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je k nahlédnutí na stránkách obce České Meziříčí v sekci Vyhlášky obce.


Do 30. dubna 2013 jsou platné i známky z loňského roku (žluté), ale od 1. 5. 2013 budou vyváženy pouze popelnice označené známkou pro letošní rok (vínová barva + rok 2013)


 

 

Svozovým dnem je každé sudé pondělí (čtrnáctidenní svoz).