Informace k postupu stavebních prací na obecní kanalizaci PDF Tisk Email

Zpráva o průběhu prací k 10.6.2013

 

V současné době byly po dlouhých urgencích a jednáních s generálním dodavatelem stavby, společností PORR a.s., opět obnoveny výkopové práce na stoce A – ulice Na Nábřeží, které byly před čtrnácti dny přerušeny z důvodu nutnosti úpravy projektové dokumentace. Po vytýčení vodovodního řadu bylo zjištěno, že odstupové vzdálenosti od vodovodního řadu neodpovídají projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo svoláno jednání obce se zástupci společností Veolia, VAK, projektanta a generálního dodavatele, kde byly dohodnuty nutné úpravy projektu a další postup prací. Dodavatel na naléhání obce přislíbil posílení kapacit, aby práce mohly probíhat současně na stoce A i B – v ul. J.Fučíka. Práce na čistírně odpadních vod dle informací od dodavatele neprobíhají, jelikož nejsou dokončeny projekční práce (projekt byl zadán generálním dodavatelem stejné projekční kanceláři, která realizovala projekt pro územní řízení, stavební povolení i dokumentaci pro výběr dodavatele!) Z pohledu objednatele je proto s podivem, že od převzetí staveniště v říjnu 2012 nejsou potřebné projekční práce dokončeny a výstavba zahájena. Na tuto skutečnost byl dodavatel opakovaně upozorněn a přislíbil zahájení prací v červenci.

 

Upravený harmonogram prací zde »