Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2017 PDF Tisk Email
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2017 činí 300,-za osobu

Kdo je poplatníkem?

a)

fyzická osoba

 

1.

2.


3.

 

4.

která má v obci trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

 

 

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

 

Osvobození od poplatku - od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 

jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

 

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení

 

Od poplatku se osvobozují, pokud nejde o osoby stanovené v odst. 1:

 

poplatníci, kteří dosáhnou v daném kalendářním roce 80 a více let

 

každé dítě narozené v rodině v pořadí jako čtvrté a další nezletilé dítě

 

vlastníci zahrádkářské chaty do 25 m2 zastavěné plochy a dále vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, kteří mají trvalý pobyt v Českém Meziříčí. Tito poplatníci platí poplatek podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bod 1.

 

poplatníci zdržující se dlouhodobě a nepřetržitě (déle  než 6 měsíců v kalendářním roce) mimo své trvalé bydliště a nacházející se na jiném místě ČR nebo v cizině kromě studentů ubytovaných mimo své trvalé bydliště

 

poplatníci s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny, pokud se na území obce prokazatelně nezdržují

 

děti narozené v daném kalendářním roce se od poplatku pro daný kalendářní rok osvobozují

 

Splatnost poplatku:

-

-

 

 

 

 

-

poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2017

poplatek   je možné hradit od 9. ledna 2017 hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin nebo převodem na číslo účtu 1240062379/0800. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné Vašeho domu a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Pokud platíte poplatek převodem, známku si vyzvedněte osobně na obecním úřadě u paní Kubíčkové.

vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce kalendářního roku

 

Celá Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je k nahlédnutí na stránkách obce České Meziříčí v sekci Vyhlášky obce.


Do 30. dubna 2017 jsou platné i známky z loňského roku (světle modré), ale od 1. 5. 2017 budou vyváženy pouze popelnice označené známkou pro letošní rok (růžová barva + rok 2017)


 

Svozovým dnem je každé liché pondělí (čtrnáctidenní svoz).