Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2018 PDF Tisk Email
Poplatek za svoz odpadu pro rok 2018 činí 300,- za osobu

Kdo je poplatníkem?

a)

fyzická osoba

 

1.

2.


3.

 

4.

která má v obci trvalý pobyt,

které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

 

 

 

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

 

Osvobození od poplatku:

 

 

 

 

Všechna osvobození nad rámec zákonného osvobození od poplatku (§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích) naleznete ve Vyhlášce č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Splatnost poplatku:

-

-

 

 

 

 

-

poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2018

poplatek   je možné hradit hotově v pokladně Obecního úřadu v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hodin nebo převodem na číslo účtu 1240062379/0800. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, číslo popisné Vašeho domu a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše příjmení. Pokud platíte poplatek převodem, známku si vyzvedněte osobně na obecním úřadě u paní Kubíčkové.

vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce kalendářního roku

 

Celá Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je k nahlédnutí na stránkách obce České Meziříčí v sekci Vyhlášky obce.


Do 30. dubna 2018 jsou platné i známky z loňského roku (růžové), ale od 1. 5. 2018 budou vyváženy pouze popelnice označené známkou pro letošní rok (hnědá barva + rok 2018)


 

Svozovým dnem je každý lichý čtvrtek (čtrnáctidenní svoz) od 6. hodiny ranní!