Zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obce a zajištění bezpečné přístupové chodecké trasy do ZŠ České Meziříčí PDF Tisk Email


Registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0006560
Název projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obce České Meziříčí a zajištění bezpečné přístupové chodecké trasy do ZŠ České Meziříčí
Celkové způsobilé výdaje: 739 347,05 Kč
Příspěvek EU: 702 379,69 Kč

Obec České Meziříčí podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 3 IROP „MAS Pohoda - IROP – Bezpečnost dopravy I“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v centru obce České Meziříčí a zajištění bezpečné přístupové chodecké trasy do ZŠ České Meziříčí“. Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 739 347,05 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 702 379,69 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2019.
.
Cílem projektu je rekonstrukce chodníku podél ulic Zahradní a J. Výravy a realizace dvou míst pro přecházení (1 přes ulici Zahradní a 1 přes ulici J. Výravy) včetně bezbariérového uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku. Nově zrekonstruovaný chodník bude řešen bezbariérově. Realizací projektu se tedy očekává zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí.
Stavební úpravy chodníku v ul. Zahradní a J. Výravy v Českém Meziříčí