Informace o činnosti v r. 2018 PDF Tisk Email

V roce 2018 naše Základní organizace Českého svazu včelařů z.s. České Meziříčí sdružovala 35 členů. Nejvíce jich se včelstvy hospodaří v Českém Meziříčí a v Pohoří – v obou obcích po 10 včelařích, hned za nimi jsou Rohenice se 7 včelaři. Stav včelstev se stále drží na přibližně stejné úrovni; 298 zazimovaných včelstev v roce 2017,  v roce 2018 pak 292 včelstev. Včelstva jsou umístěna převážně v katastrech obcí Pohoří, České Meziříčí, Mokré, Jílovice, Skršice, Rohenice a Králova Lhota na 38 stanovištích.

Dvě třetiny členů jsou typickými představiteli drobných chovatelů - do 5 včelstev mělo 11 včelařů, od 5 do 10 včelstev pak 13 včelařů.  Mezi našimi stále aktivními členy jsou i pamětníci rozvoje včelařství v Čechách – pan Hanuš a pan Dvořák z Rohenic, pan Nejman z Pohoří i bývalý předseda spolku včelařů PaeDr. Šulc z Č. Meziříčí - všichni již dříve oslavili 80-tiny.

Z pohledu statistiky má v České republice obsazení krajiny včelstvy mírně sestupnou tendenci. V roce 2015 byl v ČR průměr 10,1 včelstvo na jeden km2, v roce 2017 (poslední statistikou zpracovaný rok) to je 9,37 včelstva/km2. To ilustruje i stav v katastru Českého Meziříčí – pokles z 5,4 na 4,8 včelstev na 1 km2 nebo i v Pohoří – pokles ze 13,5 na 12,9. Naproti tomu v Rohenicích došlo k nárůstu ze 14,4 na 15,3 včelstev na 1 km2. V Mokrém je stále setrvalý stejný stav 5,9 včelstev na 1 km2.

Výnosy včelstev (podle údajů nahlášených samotnými včelaři) nejsou souhrnně nijak závratné, a již několik let se drží v průměru mezi 15 až 16 kg na jedno včelstvo.  Některým z nás se včeličky odměňují výbornou snůškou a zase u jiných nejsou snůšky nijak oslnivé – vše závisí na péči včelaře, se kterou souvisí i zdravotní stav včelstev.

Největším strašákem pro každého včelaře je bezpochyby mor včelího plodu. V České republice se počet ohnisek výskytu moru od roku 2014 razantně snížil ze 332 lokalit na 152 lokalit v roce 2017. V Královéhradeckém kraji bylo v roce 2017 zjištěno 5 ohnisek (nejbližší k nám v Bělči nad Orlicí a na Novém Hradci Králové). Po likvidaci ohniska v Třebechovicích v roce 2016 se k naší velké radosti nikde v blízkosti našich včelstev žádné ohnisko nevyskytuje. Přesto jsme se na jednání okresu Rychnov n/Kn dohodli, že v příštím roce znovu provedeme preventivní plošný monitoring možného výskytu spór moru u všech včelařů v okrese. Předpokládám také, že podzimní a zimní ošetření včelstev proti varroáze se projeví na jejich dobrém jarním stavu příští rok. V této souvislosti chci zejména poděkovat za finanční podporu všech obcí, kde působíme.

Vloni byli jak včelaři, tak i Obecní úřady potěšeny změnou legislativy, která zrušila povinnost včelařů hlásit umístění včelstev na obce, a povinnost obcí vést tuto evidenci. Vše je již automaticky převáděno z registrace včelařů u ČMSCH, a.s. Hradišťko na registr zemědělské půdy LPIS a tak dostupné i na portálu farmáře.

Ke 100. výročí trvání samostatného spolku chystáme uskutečnit včelařskou výstavu, kterou proběhne současně s posvícením v Českém Meziříčí v areálu Sokolovny ve dnech 14. a 15. září 2019.

za Základní organizaci ČSV z.s.

Ing. Václav Jirásek, předseda