Informace o poplatku za svoz komunálních odpadů pro rok 2021 PDF Tisk Email
Poplatek za svoz komunálních odpadů pro rok 2021 činí 300 Kč za osobu

Poplatky za svoz odpadů jsou vybírány dle platné vyhlášky (OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).


Kdo je poplatníkem?

a)

fyzická osoba přihlášená v obci

 

 

 

 

 

 

b)

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

 

 

Osvobození od poplatku:

 

 

 

 

Všechna osvobození nad rámec zákonného osvobození od poplatku (§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích) naleznete ve Vyhlášce č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Splatnost poplatku:

-

-

 

 

 

-

 

poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2021

poplatek   je možné hradit hotově nebo platební kartou v pokladně Obecního úřadu v úředních dnech (aktuální úřední hodiny nalezenete ZDE) nebo převodem na číslo účtu 1240062379/0800. Pokud platíte převodem, o variabilní symbol si předem napište na e-mail info@ceskemezirici.cz nebo Vám bude sdělen v kanceláři místních poplatků a po provedené platbě Vám zde taktéž bude vydána nálepka na popelnici.

vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce kalendářního roku

 

Celá Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je k nahlédnutí na stránkách obce České Meziříčí v sekci Dokumenty a vyhlášky obce.


Do 30. dubna 2021 jsou platné i známky pro rok 2020 (zelené), ale od 1. 5. 2021 budou vyváženy pouze popelnice označené známkou pro rok 2021 (červené)