Povinně zveřejňované informace PDF Tisk Email

Právo svobodného přístupu k informacím a stanovení základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány, upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.

Oficiální název:

Obec České Meziříčí


2.

Důvod a způsob založení,

podmínky a principy činnosti:


Obec České Meziříčí vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

3.

Organizační struktura:4.

Kontaktní poštovní a elektronické spojení

(tel., fax, e-mail):


adresy»
5.

Případné platby lze poukázat:


č. ú.: 1240062379/0800
6.

Identifikační číslo organizace (IČ):

00274810
7.

Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ-00274810
8.

Rozpočet v tomto a předchozím roce:


rozpočet 2021
rozpočet 2020


9.

Žádosti o informace:

místo a způsob získání informací»
10.

Opravné prostředky:

písemně do 15 dnů nebo ústně na Obecním úřadě v úřední hodiny

11.

Formuláře:

formuláře používané Obecním úřadem »

12.

Životní situace:

postupy řešení»

13.

Vydané právní předpisy:

zák. č. 106/1999 Sb.»»
obecně závazné vyhlášky»
14.

Sazebník úhrad za poskytování informací:

sazebník úhrad

15.

Výroční zpráva podle zák. 106/1999 Sb.:

výroční zpráva 2020

16.

Seznam rozpočtových/příspěvkových

organizací

Základní škola»
Mateřská škola»
zásahová jednotka SDH>>