Povinně zveřejňované informace PDF Tisk Email

Právo svobodného přístupu k informacím a stanovení základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány, upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.

Oficiální název:

Obec České Meziříčí


2.

Důvod a způsob založení,

podmínky a principy činnosti:


Obec České Meziříčí vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

3.

Organizační struktura:4.

 

4.1
4.2
4.3


4.4


4.5


4.6
4.7


4.8

Kontaktní spojení

 

Kontaktní poštovní adresa:
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Úřední hodiny:


Telefonní čísla:


Adresa internetových stránek:


Adresa podatelny:
Elektronická adresa podatelny:


Datová schránka:
Obec České Meziříčí
Bož. Němcové 61
517 71 České Meziříčí

Obec České Meziříčí
Bož. Němcové 61
517 71 České Meziříčí

Pondělí a středa   08:00 - 11:30       12:30 - 17:00 hodin

+420 494 661 121, +420 494 661 020, +420 494 661 104

www.ceskemezirici.cz

Obec České Meziříčí
Bož. Němcové 61
517 71 České Meziříčí

info@ceskemezirici.cz

2s6be2w
5.

Případné platby lze poukázat:


č. ú.: 1240062379/0800
6.

IČO:

00274810
7.

Plátce daně z přidané hodnoty:

DIČ CZ00274810
8.


8.1
8.2

Dokumenty


Seznamy hlavních dokumentů:
Rozpočet:Úřední deska
Územní plán obce
Povodňový plán obce

rozpočet 2024
rozpočet 2023

9.

Žádosti o informace:

místo a způsob získání informací»
10.

Příjem podání a podnětů:

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou adresu obce (viz. bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11.


11.111.2

Předpisy:


Nejdůležitější používané předpisy:Vydané právní předpisy:

 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu.


 

Vydané právní předpisy

12.12.112.2

 

Úhrady za poskytování informací:


 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

 

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

 


Nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Obecním úřadem České Meziříčí podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

13.

13.1

13.2

Licenční smlouvy:


Vzory licenčních smluv:


Výhradní licence:Vzory licenčních smluv nejsou využívány

Výhradní licence nejsou využívány
14.

Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím:

Výroční zpráva 2022

 

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace podle z. č. 106/1999 Sb.


Formuláře


Opravné prostředky

Dokumenty a formuláře

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

 

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (města), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (města), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf