Informace o poplatku za svoz komunálních odpadů pro rok 2024 PDF Tisk Email

Poplatek za svoz komunálních odpadů pro rok 2024 činí 400 Kč za osobu

Poplatky za svoz odpadů jsou vybírány dle platné vyhlášky (OZV č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství).


Kdo je poplatníkem?

a)

fyzická osoba přihlášená v obci

 

 

 

nebo

 

 

 

b)

vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce

 

 

 

 

Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Osvobození od poplatku:

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

 

 

 

4)

 

a)

b)

 

c)

 

d)

e)

 

 

a)

b)

c)

d)

e)

 

f)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní neo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvlášním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo

na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení

 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihášení v obci a která

se narodila v příslušném kalendářním roce,

dovrší v příslušném kalendářním roce 80 a více let věku,

je čtvrtým a dalším nezaopatřeným dítětem v rodině, a to po dobu nezaopatření,

má místo pobytu v sídle ohlašovny a zároveň se po dobu celého kalendářního roku zdržuje mimo území obce,

pobývá alespoň tři po sobě jdoucí měsíce v příslušném kalendářním roce v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo v zařízení lůžkové zdravotní péče neuvedeném v zákoně o místních poplatcích, a to po dobu tohoto pobytu,

pobývá alespoň 6 po sobě jdoucích měsíců v příslušném kalendářním roce mimo území obce, a to po dobu tohoto pobytu.

 

 

Od poplatku se osvobozuje osoba, které popatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se  nachází na území této obce, a která je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a). Tato osoba se osvobozuje od poplatku dle č. 2, odst. 1 písm. b).

 

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.

 

Splatnost poplatku:

-

-

 

 

 

-

 

poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna 2024

poplatek   je možné hradit hotově nebo platební kartou v pokladně Obecního úřadu v úředních dnech (aktuální úřední hodiny naleznete ZDE) nebo převodem na číslo účtu 1240062379/0800. Pokud platíte převodem, o variabilní symbol si předem napište na e-mail info@ceskemezirici.cz nebo Vám bude sdělen v kanceláři místních poplatků, popř. použijte variabilní symbol z minulého roku, a po provedené platbě Vám zde taktéž bude vydána nálepka na popelnici

vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti (po 30. dubnu 2024), je poplatek splatný nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla

 

Celá Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je k nahlédnutí na stránkách obce České Meziříčí v sekci Dokumenty a vyhlášky obce.


Do 30. dubna 2024 jsou platné i známky pro rok 2023, ale od 1. 5. 2024 budou vyváženy pouze popelnice označené známkou pro rok 2024.